CÁCH SỬ DỤNG GERUND AND INFINITIVE

Bài trước the-grand-manhattan.com đang giới thiệu cho bạn khôn xiết kỹ về cách sử dụng V-ing và to lớn V vào câu rồi. Nếu bạn không hiểu bài kiến thức và kỹ năng kia thì hãy trở về và học tập trước nhé. Bài Các dạng thức V-ing với to lớn V vào giờ Anh.

Bạn đang xem: Cách sử dụng gerund and infinitive

Bài này họ sẽ tiến cho tới làm cho phần rèn luyện nhằm đảm bảo an toàn rứa dĩ nhiên kiến thức nhé.


Bài 1: Chia đụng tự trong ngoặc

I can’t imagine Peter _____ (go) by xe đạp.He agreed _____ (buy) a new car.The question is easy _____ (answer).The man asked me how _____ (get) khổng lồ the airport.I look forward khổng lồ _____ (see) you at the weekkết thúc.Are you thinking of _____ (visit) London?We decided _____ (run) through the forest.The teacher expected Sarah _____ (study) hard.She doesn’t mind _____ (work) the night shift.I learned _____ (ride) the bike at the age of 5.

Đáp án: 

going lớn buyto answerlớn getseeingvisitingkhổng lồ runlớn studyworkinglớn ride


*

Bài 2: Chia động từ bỏ ở vào ngoặc

We decided _____ (buy) a new oto.They’ve sầu got some work _____ (do).Peter gave sầu up _____ (smoke) .He’d lượt thích _____ (fly) an aeroplane.I enjoy _____ (write) picture postcards.Do you know what _____ (do) if there’s a fire in the shop?Avoid _____ (make) silly mistakes.My parents wanted me _____ (be) trang chủ at 11 o’clochồng.I dream about _____ (build) a big house.I’m hoping _____ (see) Lisa.

Đáp án:

to lớn buy to do smokingto lớn flywritinglớn domakingto lớn bebuildingkhổng lồ see

Bài 3: Chia hễ tự nghỉ ngơi vào ngoặc 

The children prefer ( watch) TV to ( read) books. The boys like ( play) games but hate ( do) lessons. Would you like ( go) now or shall we wait till the end? I can’t find my favorite book. You ( see) it? We used ( dream) of a television set when we (be) small. Would you mind ( show ) me how ( send) an email? He always think about (go) swimming. She dislikes (do) a lot of housework. My children enjoy ( read) books. She looked forward to (see) you.

Xem thêm: Consider Đi Với Giới Từ Gì, Nắm Vững Cấu Trúc Consider Chỉ Với 5 Phút

Đáp án:

watching – reading  playing – doing  khổng lồ go  have sầu …seen  lớn dream – were  showing – to send going  doing  reading  seeing

Bài 4: Chia cồn từ bỏ sống vào ngoặc

They are used to lớn (prepare) new lessons. By ( work) day and night , he succeeded in ( finish) the job in time. His doctor advised hlặng ( give) up ( smoke). Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes. Stop ( argue) và start( work). I like ( think) carefully about things before ( make) decision. Ask him ( come) in. Don`t keep hlặng ( stand) at the door. Did you succeed in ( solve) the problem? Don’t forget ( lock) the door before (go) to bed. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

Đáp án: 

preparing working – finishing  lớn give sầu up – smoking talking – to lớn eat arguing – lớn work  lớn think – making  lớn come – standing  solving khổng lồ loông xã – going  lớn persuade 

∠ Bài trước: Các dạng thức của “khổng lồ V” với “V – ing” 

Để luyện tập nhiều hơn thế nữa, bạn cũng có thể chọn cho bạn sách giờ Anh cơ bản của the-grand-manhattan.com. Đây là cuốn sách tổng vừa lòng không thiếu kỹ năng giờ đồng hồ Anh không chỉ về ngữ pháp mà lại còn là trường đoản cú vựng, phạt âm, tiếp xúc. Bộ sách tất cả 2 cuốn, in màu sắc, đẹp mắt cùng cứng cáp, chắc chắn rằng vẫn là fan chúng ta đồng hành bổ ích giúp cho bạn chinh phục giờ đồng hồ Anh.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền bởi the-grand-manhattan.com desgin, cung ứng khá đầy đủ kiến thức và kỹ năng nền tảng giờ đồng hồ Anh bao hàm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và quãng thời gian ôn luyện bài bản 4 khả năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Sở sách đó dành cho:

☀ Học viên cần học tập bền vững nền tảng tiếng Anh, phù hợp với đa số tầm tuổi.

☀ Học sinc, sinch viên yêu cầu tư liệu, lộ trình cẩn thận để ôn thi vào cuối kỳ, những kì thi nước nhà, TOEIC, B1…

☀ Học viên buộc phải khắc phục và hạn chế điểm yếu về nghe nói, từ bỏ vựng, bức xạ tiếp xúc Tiếng Anh.